U bevindt zich hier: Startpagina » Aandelenoptieplan

Aandelenoptieplan

Meestal komen aandelenoptieplannen in de media als er weer eens een CEO ontslagen is met een ruime bonus aangevuld met een nog ruimere vergoeding in de vorm van aandelenopties. Heel mooi, heel voordelig ook, maar bestemd voor enkele uitverkorenen die de miljoenen euro's aan elkaar rijgen.

Niets is echter minder waar. Ook U kunt als bedrijfsleider in je eigen vennootschap genieten van aandelenopties. Een aandelenoptieplan laat U immers toe om, in geval van stijgende beurskoersen, een vergoeding vrij van inkomstenbelasting aan de zaakvoerders toe te kennen.


FAQ mbt Aandelenoptieplannen Didofisc

Hoe werkt een aandelenoptieplan ?
Wat zijn de voordelen van een aandelenoptieplan ?
Moet de vennootschap beleggen in aandelen ?
Wanneer wordt de uitoefenprijs bepaald ?
Wanneer kan een optie uitgeoefend worden ?
Welke aandelen komen in aanmerking ?
Hoeveel aandelen kunnen in een optieplan ?
Zijn de aandelenopties gratis ?Hoeveel bedraagt het voordeel alle aard ?Wanneer wordt de optiepremie belast ?Moet er een voorziening aangelegd worden ?
Moet ik sociale bijdragen betalen ?
Moet ik personenbelasting betalen ?
Vanaf wanneer is een optieplan rendabel ?
Hoe groot is het maximaal verlies ?
Welke formaliteiten moeten vervuld worden ?
Kan een optieplan fiscaal misbruik zijn ?
Wat kan de belastingcontroleur doen ?
Wie kunnen de begunstigden zijn van een optieplan?
Is de aanslag van 309 % mogelijk op een optieplan?

Hoe werkt een aandelenoptieplan ?

Bij een aandelenoptieplan wordt door de vennootschap een aandelenoptie geschreven in het voordeel van de zaakvoerder al dan niet tegen betaling van de prijs van deze opties. Bij de opstelling van het plan verleent de vennootschap een recht aan de zaakvoerder om gedurende een bepaalde periode op eender welk moment naar keuze van de zaakvoerder een aandeel te kopen aan een vooraf bepaalde prijs.

Voorbeeld

Bvba A verleent een recht aan de zaakvoerder om 1 aandeel X te kopen aan de prijs van 100,00 Eur voor een periode van vijf jaar. De zaakvoerder betaalt 20,00 eur voor het bekomen van dit recht.

Na twee jaren is het aandeel gestegen tot 130,00 eur. De zaakvoerder wenst zijn recht uit te oefenen en doet de aanvraag bij de vennootschap.

De vennootschap zal, na aanvraag tot uitoefening, het aandeel kopen op de beurs voor 130,00 eur. Vervolgens zal de vennootschap dit aandeel leveren aan de zaakvoerder tegen ontvangst van 100,00 eur. De vennootschap verliest dus 130,00 eur – 100,00 eur = 30,00 eur maar heeft bij de aanvang 20,00 eur ontvangen van de zaakvoerder. Netto verliest de vennootschap dus 10,00 eur.

De zaakvoerder betaalt 100,00 eur voor de aandelen en verkoopt de aandelen vervolgens op de beurs voor 130,00 eur. De zaakvoerder maakt een winst van 30,00 eur verminderd met de premie die hij bij de aanvang betaald had = 20,00 eur. Netto heeft de zaakvoerder een winst van 10,00 eur.

De zaakvoerder kan echter ook beslissen de aandelenoptie zelf te verkopen aan de marktwaarde. In dat geval hoeft hij niet de uitoefening te vragen aan de vennootschap maar verkoopt hij zijn recht zelf. Dit recht zal normalerwijze een prijs hebben die ongeveer overeenstemt met het verschil tussen de aan- en verkoopprijs van het aandeel = 10,00 eur aangevuld met de waarde voor de kans op eventuele verdere stijging en verminderd met de kosten bij uitoefening.

Wat zijn de voordelen van een aandelenoptieplan ?

Via een aandelenoptieplan is het mogelijk, bij stijgende beurskoersen tov de startdatum van het optieplan, de zaakvoerder een bonus te voorzien op een fiscaal gunstige manier teneinde de zaakvoerder te stimuleren de winsten voor de vennootschap te maximaliseren.

Moet de vennootschap beleggen in aandelen ?

Bij de toekenning van een aandelenoptieplan door de vennootschap in het voordeel van de zaakvoerder, schrijft de vennootschap een optie uit in het voordeel van de zaakvoerder. Hierdoor heeft de vennootschap het risico over het onderliggend bedrag aan aandelen. De vennootschap kan vervolgens kiezen om zich in te dekken tegen dit risico of om het risico te lopen. Indien zij opteert om zich in te dekken, dan kan zij ofwel hetzelfde optierecht kopen bij een derde/bank ofwel de onderliggende aandelen kopen.

Zijn de aandelenopties gratis ?

Aandelenopties kunnen gratis toegekend worden of via de betaling van een prijs.

Hoeveel bedraagt het voordeel alle aard ?

Bij gratis toekenning ontstaat er een voordeel alle aard in het voordeel van de zaakvoerder, want de zaakvoerder bekomt persoonlijk iets zonder de prijs zelf te betalen. Dit voordeel bedraagt sinds 01/01/2012 18 % van de onderliggende waarde van de aandelen. Voorheen was dit 15 %. Dit percentage wordt verhoogd met 1 % per jaar langer dan 5 jaar.

Het voordeel alle aard wordt bepaald door het verschil te nemen tussen 18 % van de waarde van de onderliggende aandelen op uitgiftedatum en de prijs die de zaakvoerder betaald heeft aan de vennootschap. Voorbeeld : uitgifte van een optie op aandeel X aan de uitoefenprijs 100,00 eur voor een periode van 5 jaren : de zaakvoerder betaalt 10 eur als premie voor de opties. Het voordeel is dan 100 x 18 % = 18 -10 = 8,00 eur. Bij betaling van 18,00 eur is er geen voordeel alle aard meer.

Wanneer wordt de optiepremie belast ?

De vennootschap heeft de keuze om de premie in het jaar van ontvangst in resultaat te nemen dan wel om de premie uit te stellen tot uiterlijk de uitoefendatum of de vervaldatum van de opties. Na afsluiting van het boekjaar waarin de opbrengst genomen is, zal er vennootschapsbelasting verschuldigd zijn tenminste indien er per saldo voor de vennootschap een te btalen winst is.

Moet er een voorziening aangelegd worden ?

De vennootschap moet een voorziening aanleggen voor het volledige verschil tussen de marktwaarde van het aandelenoptieplan en de uitoefenwaarde van het aandelenoptieplan in het boekjaar waarin de kost vastgesteld wordt.

Welke aandelen komen in aanmerking ?

Aandelenopties kunnen uitgegeven worden op eender welke aandelen. Indien het over de aandelen van een niet beursgenoteerde vennootschap gaat is een waardering via een revisoraal verslag verplicht. Bij beursgenoteerde aandelen hoeft dit niet en wordt de beurskoers als waardemeter gehanteerd.

wanneer wordt de uitoefenprijs bepaald ?

De uitoefenprijs is de slotkoers op de beurs op datum van uitgifte van de opties door de vennootschap.

Wanneer kan een optie uitgeoefend worden ?

Bij de uitgifte van de aandelenoptie wordt bepaald op welke tijdstippen de zaakvoerder kan overgaan tot uitoefening en onder welke condities. Meestal wordt gekozen voor een uitoefening op eender welk ogenblik van de looptijd van de opties.

Moet ik sociale bijdragen betalen ?

Er zijn geen sociale bijdragen zelfstandigen verschuldigd op de meerwaarden gerealiseerd op de uitoefening van de opties of op de doorverkoop van de opties.

Moet ik personenbelasting betalen ?

Er zijn geen personenbelastingen verschuldigd op de meerwaarden gerealiseerd op de uitoefening van de opties of op de doorverkoop van de opties. De personenbelasting wordt geheven op het ogenblik van de uitgifte van de aandelenopties. Indien de zaakvoerder de opties gratis krijgt, dan is er een voordeel alle aard . Dit voordeel wordt opgenomen in de belastingaangifte in het jaar van uitgifte.

Hoeveel aandelen kunnen in een optieplan ?

Het aantal onderliggende aandelen is niet beperkt.

Vanaf wanneer is een optieplan rendabel ?

Een aandelenoptieplan is rendabel vanaf het ogenblik dat de de stijging van de beurskoers van de onderliggende aandelen vermenigvuldigd met het aantal aandelen hoger is dan de betaalde premie. Meestal wordt de betaalde premie gelijk gesteld aan het voordeel alle aard van 18 % maw meestal is een aandelenoptie rendabel als de koers minstens 18 % stijgt tijdens de looptijd van het contract.

Hoe groot is het maximaal verlies ?

De zaakvoerder zal de betaalde premie verliezen. Dit is de maximale kost voor de zaakvoerder.

De vennootschap zal, indien er geen uitoefening mogelijk is, belast worden op de optiepremie aan het normale tarief vennootschapsbelasting.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden ?

Didofisc adviseert en begeleidt de uitgifte van aandelenoptieplannen volledig. Er dienen een aantal vennootschapsrechterlijke formaliteiten vervuld te worden teneinde formeel in orde te zijn.

Kan een optieplan fiscaal misbruik zijn ?

Om de antimisbruikbepaling toepasbaar te maken moet er “fiscaal misbruik” zijn. Over de juiste interpretatie hiervan is het wacht op de rechtbanken aangezien de minister het niet opportuun acht hierover duidelijkheid te geven.

De wetgeving mbt aandelenopties is fiscaal volledig geregeld door de toepassing van het voordeel alle aard bij de uitgifte. De kans dat de toepassing van een bij wet geregelde plan zou gekwalificeerd worden als fiscaal misbruik is onwaarschijnlijk, doch hierover bestaat geen zekerheid.


Indien er fiscaal misbruik aangevoerd wordt door de controleur, dan kan de zaakvoerder aantonen dat er naast de fiscale motieven, tal van andere motieven zijn om gebruik te maken van een aandelenoptieplan zoals : motivatie van de zaakvoerder, de vennootschap maakt ook winst als de zaakvoerder voldoende inkomsten verwerft, zonder de motivatie van de zaakvoerder zou de winst niet hetzelfde zijn, …

Wat kan de belastingcontroleur doen ?

Een aandelenoptieplan is fiscaal toegelaten via een aparte wetgeving. Niettemin is een controle van de boekhouding van de vennootschap en bijgevolg ook van het plan niet uit te sluiten. Bij een controle heeft de controleur het recht om niet akkoord te gaan met de aangifte van de vennootschap. Hij kan dan een bericht van wijziging van de aangifte opstellen. Als vennootschap heb je dan het recht om niet akkoord te gaan. Niettemin zal de controleur de afrekening maken zonder rekening te houden met je bezwaren. De vennootschap heeft vervolgens het recht om tegen deze wijziging in bezwaar te gaan. Krijgt hij ook bij de directeur geen gelijk, dan kan er naar de rechtbank gestapt worden.

Alhoewel we confident zijn dat de aandelenoptieplannen voldoen aan alle wettelijke formaliteiten, is een toepassing van bovenstaande procedure niet uit te sluiten.

wie kunnen de begunstigden zijn van een optieplan?

Aandelenopties kunnen uitgegeven worden voor personeelsleden, zaakvoerders, werkende vennoten, …zelfs leveranciers.

Is de aanslag van 309 % mogelijk op een optieplan?

De aanslag geheime commissielonen is van toepassing indien er voordelen toegekend worden aan de zaakvoerder waarvoor geen fiscale fiche opgemaakt wordt. Indien dus bij de uitgifte van het aandelenoptieplan de premie betaald wordt of het voordeel voor het gratis verkrijgen van de opties aangegeven wordt als een voordeel alle aard, dan kan de 309 % regel niet toegepast worden.