U bevindt zich hier: Startpagina » Management venn.

Management- Consultancy vennootschap

U bent actief als manager/directielid of consultant voor grotere organisaties dan biedt een managementvennootschap waarschijnlijk aanzienlijke voordelen t.o.v. het zelfstandige of bedienden statuut. Naast het feit dat U uw eigen baas blijft, zijn er tal van voordelen op het juridische, fiscale en sociale vlak. De implementatie van een managementvennootschap is echter maatwerk en moet passend zijn voor uw situatie.

Ons kantoor beschikt over een uitgebreid cliënteel managementvennootschappen wat ons in staat gesteld heeft deze bijzondere kennis op te bouwen. Op basis van deze ervaring begeleiden wij U bij de onderhandeling bij de redactie van het management- of consultancycontract. Vanaf het ogenblik dat er een overeenkomst is (of in de maak is), zorgen wij van A to Z voor de administratieve formaliteiten van de vennootschap en zorgen we voor een fiscale en financiële planning zodat U zich zonder zorgen kan richten op de uit te voeren taken.

Hieronder vindt U korte to the point antwoorden op een aantal Frequently Asked Questions (FAQ) mbt mangementvennootschappen welke wij in de praktijk vaak tegen komen.

FAQ mbt Management- en consultancyvennootschappen.

Wat is de definitie van een managementvennoots ?
Wat zijn de fiscale voordelen ?
Welk sociaal statuut heeft de zaakvoerder ?
Is er een voordeel aan zelfstandig statuut ?
Managementovereenkomst
Wat mbt mijn aansprakelijkheid ?
Fiscaal misbruik ?
Is een management vennootschap btw plichtig ?

Wat is de definitie van een managementvennoots ?


Een management- of consultancyvennootschap is een vennootschap die hoofdzakelijk consultancy en managementactiviteiten uitvoert voor derden. De vennootschap onderscheid zich van andere vennootschappen door het specifiek karakte van zijn activiteiten. Vaak treedt een managementvennootschap ook op als bestuurder bij andere vennootschappen of fungeert de vennootschap ook als holding (houder van aandelen van andere vennootschappen). Daarnaast wordt een managementvennootschap vaak gecombineerd met de opbouw van een roerend of onroerend vermogen.

Wat zijn de fiscale voordelen ?

Bij een managementvennootschap komen de inkomsten in de vennootschap terecht. Vanuit de vennootschap wordt vervolgens een loon toegekend aan de zaakvoerder van de vennootschap, jezelf dus. De hoogte van dit loon bepaal je zelf ifv de financiële privaat noden. Het overschot wordt ofwel behouden in de vennootschap of ofwel uitgekeerd als dividend. Omdat de tarieven in de vennootschapsbelasting lager zijn dan in de personenbelasting en omdat je inkomen over twee juridische personen uitgesplitst wordt, is de globale belastingdruk (meestal) aanzienlijk lager. Daarnaast zijn er diverse optimalisatiemogelijkheden door het verhogen van de kosten van de vennootschap in jouw voordeel.

Het uiteindelijke plaatje is echter afhankelijk van je persoonlijke fiscale situatie. Daarom is een individuele benadering nodig zodat er naar een optimaal evenwicht gezocht wordt tussen uw persoonlijke financiële noden en de fiscale druk. Dit lossen we op door op basis van uw persoonlijke belastingaangifte een simulatie te maken rekening houdend met de nieuwe inkomsten. Op basis van deze simulatie kunt U dan gesterkt in onderhandeling gaan met je opdrachtgever.

Uit onze praktijk blijkt dat we meestal aanzienlijke betere resultaten halen onder vennootschapsvorm dan als bediende of als gewone zelfstandige.


Welk sociaal statuut heeft de zaakvoerder ?

Als zaakvoerder van je eigen vennootschap, val je automatisch onder het statuut van zelfstandigen. het sociale statuut van zelfstandigen is verschillend van dit van loontrekkende. De belangrijkste verschillen zijn :

- lagere bijdragen door de zelfstandigen dan als werknemer (werkgeversbijdragen en werknemersbijdragen).
- geen uitkering in de eerste maand ziekte of werkonbekwaam
- over het algemeen, een lager pensioen


Is er een voordeel aan zelfstandig statuut ?

Aangezien je onder het sociaal stelsel van zelstandigen valt als zaakvoerder van je vennootschap, moet je bijdragen betalen aan een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Deze bijdragen zijn gebaseerd op het loon dat je ontvangt uit de vennootschap. Daardoor, kan je op zijn minst gedeeltelijk, bepalen hoeveel bijdragen je betaalt aangezien je zelf je loon kan bepalen. Meestal is een aanzienlijke besparing in sociale bijdragen mogelijk tov een bediendenstatuut. Anderzijds is het sociaal statuut van zelfstandigen minder gunstig bij allerlei uitkeringen.

Managementovereenkomst

Belangrijk, zo niet het belangrijkste, is de opstelling van de managementovereenkomst. Het is immers op dat ogenblik dat U moet afspreken hoeveel U zal bekomen voor de diensten van uw vennootschap. Dikwijls is de vraag wat de gepaste prijs is voor de diensten. Op basis van onze ervaring kunnen wij hierin richtinggevend zijn. Tevens kan het nuttig zijn om de vraagprijs te vergelijken met analoge situaties onder een ander statuut. Dit alles zal je in staat stellen om te beoordelen of het aanbod de prestaties voldoende honoreert.

Schijnzelfstandigheid

Een veel voorkomende : 'wat is mijn risico op schijnzelfstandighed ?'. Een schijnzelfstandige is een werknemer die het statuut van zelfstandige heeft, hoewel hij in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefent onder het gezag van de werkgever. Dat betekent dat zijn normaal in loondienst zouden moeten zijn. Voor management- en consultancy vennootschappen is er bijgevolg een bijkomende bescherming. het is immers niet de persoon die als werknemer optreedt maar de vennootschap welke vertegenwoordigd wordt door de zaakvoerder. Anderzijds zorgen we in de praktijk voor een degelijke overeenkomst zodat de vennootschap kan aantonen niet onder het gezag van een werkgever te staan.

Wat mbt mijn aansprakelijkheid ?

Als manager bij een derde ben je verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming waardoor er steeds een risico is op aansprakelijkheid bij professionele fouten. Hiertegen kan je jezelf verzekeren. Als gewone zelfstandige ben je volledig aansprakelijk met je privaat vermogen. Bij gebruik van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kan je je gewone aansprakelijkheid beperken tot het onderschreven kapitaal in de vennootschap. Tegelijk kan je dan nog een verzekering beroepsaansprakelijkheid nemen in hoofde van de vennootschap.

Fiscaal misbruik ?

De fiscus kan een overeenkomst steeds toetsen aan de antimisbruikbepaling uit het fiscaal wetboek. Algemeen kan men stellen dat er naast fiscale, andere motieven moeten zijn om de activiteit onder een vennootschap uit te voeren. In de praktijk spelen tal van overwegingen mee waaronder de beperking van de aansprakelijkheid, de vrijheid om nog andere opdrachten te kunnen doen, de bedoeling om een onroerend of roerend vermogen op te bouwen voor je pensioen, de bedoeling om op termijn andere vennootschappen als holding te houden en te besturen enz...

Is een management vennootschap btw plichtig ?

Door de uitoefening van een regelmatige dienstverlening valt de vennootschap onder de btw wetgeving. De vennootschap zal bijgevolg op zijn prestaties btw moeten rekenen. Tegelijk bekomt de vennootschap het recht om de btw op de aankopen die zij verricht terug te vorderen. Periodiek, meestal per kwartaal, moet er een aangifte ingediend worden bij de btw administratie en moet het saldo van de btw doorbetaald worden. De aangifte wordt gebaseerd op de boekhouding en door ons kantoor opgesteld en ingediend.